Obchodné podmienky a pravidlá pre využívanie bezplatnej inzercie na internetovom serveri

Prevádzkovateľom tohto serveru je Flashstudio, s.r.o., so sídlom Italská 209/17, 120 00 Praha 2, IČ: 247 78 338, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 173513, (ďalej len prevádzkovateľ).

Užívateľom serveru sa rozumie každá osoba, ktorá využíva služby serveru a pri využití služieb serveru pristúpila k týmto podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov. Užívanie týchto služieb je viazané na pristúpenie užívateľa k týmto podmienkam a pravidlám a zásadam ochrany osobných údajov.

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ serveru zaisťuje prevádzku internetových stránok, ktoré umožňujú užívateľom zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyt po tovaroch a službách a inom majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov. Služby uľahčujú užívateľovi aj prístup na ďalšie servere prevádzkovateľa.

Užívateľ je oprávnený užívať služby serveru za nižšie uvedených podmienok:

 • ponuka tovaru a služieb musí byť v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, predmetom inzercie nemôže byť hlavne tovar či služby, ktoré nemôžu byť predmetom obchodu vôbec alebo len na základe zvláštneho povolenia alebo tovar, s ktorým sa dá nakladať len na základe špeciálneho povolenia, napr. strelivo, zbrane, liečivá, nebezpečné látky a prípravky, apod.; obsah inzercie nesmie odporovať zásade dobrých mravov či poctivých obchodných podmienok
 • je zakázaná hlavne inzercia:
  • propagujúca rýchle zárobky, pôžičky, prácu na doma atd.
  • Multilevel marketing a rôzne provizné systémy
  • opakovaná ponuka nového alebo komerčného tovaru
  • vložená za účelom reklamy
  • Liekov a potravinových doplňkov
  • Spracovanie diplomových a iných prác týkajúcich sa štúdia
  • erotického alebo pornografického charakteru
  • zvierat, s ktorými je obchod regulovaný
 • ponuka tovaru a služieb inzerovaná na serveri formov textu, prípadne fotografií či inú grafiku, nesmie zasahovať do chránených práv iných osôb, hlavne práva autorského, práva na ochranu priemyslového vlastníctva či práva na ochranu hospodárskej súťaže alebo inak narušovať chránené záujmy alebo iné práva tretích osôb
 • ponuka nesmie zasahovať do osobnostných práv fyzických osôb
 • inzercia nesmie byť použitá ako prostriedok k trestnej činnosti
 • každý účastník berie na vedomie, že nesie dôsledky spojené s vloženou ponukou či prijatím ponuky, ktorá sa uskutoční na uvedených stránkach a že po uplynutí zvolenej doby sa automaticky vymaže

Všetky služby sú užívateľom serveru poskytované zdarma. Inzerát užívateľa je zverejnený bezplatne po dobu, ktorú určí užívateľ. Po tejto lehote bude automaticky zmazaný. Užívateľ je oprávnený zmazať ním vložený inzerát pred uplynutím stanovenej lehoty pomocou e-mailu a kontrolného hesla príslušného inzerátu.

Prevádzkovateľ serveru neumožňuje užívať služby serveru osobám mladším ako 16 rokov z dôvodu ochrany osobných údajov detí - podrobnosti viď zásady ochrany osobných údajov.

2. Bezpečnosť a zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nie je povinný, ale môže, z dôvodu kontroly dodržovania podmienok, právnych predpisov a bezpečnosti, monitorovať obsah vložený užívateľom. Užívateľ s tým týmto výslovne súhlasí. Prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, inzerát nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť z ponuky pred uplynutím lehoty určenej užívateľom, a to v prípade, že inzerát je v rozpore s platnými právnymi predpismi, podmienkami inzercie, dobrými mravmi alebo je inak nevhodný pre zverejnenie.

Prevádzkovateľ je oprávnený inzerát zmazať alebo ho presunúť v prípade, že je vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na jeho obsah.

Uživatel nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zmazaním inzerátu alebo so zrušením užívateľského účtu, a to tak v prípade vykonania týchto krokov užívateľom, tak prevádzkovateľom z dôvodov uvedených v týchto podmienkach alebo zásadach ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť podmienky inzercie a nastavenie služieb serveru, prípadne služby serveru zrušiť, a to po predchádzajúcom oznámení označenom Zmeny a úpravy.

Prevádzkovateľ neoveruje pravdivosť užívateľom zadaných údajov, nie je zodpovedný za obsah, kvalitu, pôvod, zdroj, predanie ani zaplatenie tovaru a služieb ponúkaného užívateľom, za text inzerátu vrátane fotografií či inej grafiky plne zodpovedá užívateľ. Užívateľ prehlasuje, že je autorom celého obsahu alebo že má potrebné preukázateľné súhlasy s užitím a nie sú tak dotknuté práva tretích osôb.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či treťou osobou.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá by prípadne vznikla užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku využitia služieb serveru.

Server obsahuje mimo iného odkazy na internetové stránky, ktoré nie sú vlastnené a prevádzkované prevádzkovateľom. V prípade, že užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích osôb, ku ktorým sprostredkováva prístup.

Z dôvodu bezpečnosti a vyššieho stupňa zabezpečenia proti spamom a podvodným ponukám či odpovediam na ponuky prevádzkovateľ serveru prostredníctvom IP adresy osôb pristupujúcich na server obmedzuje možnosť zobrazenia inzerátov a kontaktovania užívateľa len z IP adries z Českej republiky, a okolitých štátov, tj. Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že inzercia je tak obmedzená uvedeným technickým spôsobom na vyššie uvedené štáty. Užívateľ rovnako berie na vedomie a súhlasí s tým, že toto opatrenie je spôsobilé prípady spamov, podvodných ponúk či odpovede len obmedziť, avšak nie vylúčiť a prevádzkovateľ serveru teda nemôže niesť a nenesie akúkoľvek zodpovednosť z dôvodu spamov alebo podvodných ponúk či odpovedí na ponuky.

3. Zodpovednosť za vady

Prevádzkovateľ nezaručuje a neposkytuje záruku bezchybnej nepretržitej prevádzky serveru.

4. Súbory cookies

Súbory cookies sú malé datové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítača, tabletu nebo mobilného zariadenia. Používaním tohto serveru súhlasíte s ukládaním súborov cookies na váš počítač.

Používáme súbory cookies:

a) pre zaistenie prevádzky služieb serveru
Prevádzkovateľ serveru používa k prevádzke serveru dočasné krátkodobé súbory, tzv. session cookies. Tieto súbory zaisťujú užívateľovi možnosť pridania inzerátu a prihlásenia na účet. Pokiaľ užívateľ nechce súbory cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušné nastavenie. Užívateľ berie na vedomie, že ak zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie serveru.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 12. 1. 2024